Тимофіїва Інна Олегівна / 17 мая 2023, 14:58

Заява держсекретаря Блінкена та чому Україна повинна стати членом НАТО та ЄС 


Ця стаття була підготовлена у співавторстві з австрійським політиком, керівником групи дружби з Україною Гюнтером Фехлінгером

Учора держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на зауваження сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що державу-агресора росію досі не визнано державою-спонсором тероризму, несподівано кинув фразу: «Ніколи не кажи «ніколи»». Позицію Блінкіна швидко підхопили американські ЗМІ, які почали тиражувати її як якийсь меседж Вашингтона Москві з пропозицією сісти за стіл переговорів. Цей меседж є справедливою реакцією США на ескалацію риторики, яку постійно чути з Москви. Незважаючи на збільшення обсягу західної військової допомоги та впевнене просування Збройних Сил України в напрямі деокупації територій, що їх тимчасово захопив Кремль, росія, як і раніше, вважає, що точку неповернення ще не пройдено.

Цю думку у свідомості російського диктатора Володимира Путіна культивують і різні представники Заходу, зокрема Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для купівлі необхідних озброєнь. Нагадаємо, що Угорщина є членом НАТО і Європейського Союзу. Особлива позиція Угорщини й особисто прем'єр-міністра Віктора Орбана в російському питанні ставить під сумнів майбутнє євроатлантичного простору і створює ілюзію в російського диктатора, що все може піти на краще, головне – продемонструвати довгу політичну волю до опору. Таким чином, не підтримуючи допомогу Україні, Віктор Орбан прирікає нашу країну на нові російські терористичні атаки і загибель людей.

У цій ситуації існує тільки єдина можливість зупинити беззаконня, що відбувається, і відновити дію міжнародного права. На найближчому липневому саміті у Вільнюсі Україна має отримати чітку перспективу входження до НАТО і ЄС. Лише інтеграція України до вищезгаданих міжнародних організацій назавжди зніме проблему російської загрози.

У своєму недавньому есе в The Washington Post колумніст Леон Арон дійшов висновку, що в путіна є два способи закінчити цю війну, яку він не може виграти і від якої не може усунутися, і один із них – «продовжувати доти, поки Україна не буде знекровлена і на Заході не настане втома від України». Не можна погодитися з тезою Томаса Фрідмана про те, що путін – найнебезпечніший дурень у світі. Путін дуже хоче, щоби так думали. Насправді Володимир Путін – просто дурень. І як кожен дурень, упевнений у тому, що він найнебезпечніший у світі. Але тільки від світу залежить реакція на дії цього дурня. Тепер, як ніколи, потрібно згадати, що ми всі в одному човні. Російська агресія проти України – не з'ясування відносин двох сусідів, це акт політичного терору однієї держави проти всієї міжнародної системи.

Під час Нюрнберзького процесу прокурор Руденко виголосив таку промову: «Панове судді! Вперше в історії людства правосуддя стикається зі злочинами такого масштабу, що спричинили такі тяжкі наслідки. Вперше перед судом постали злочинці, які заволоділи цілою державою і саму державу зробили знаряддям своїх жахливих злочинів. Вперше в особі підсудних ми судимо не лише їх самих, а й злочинні установи, що вони їх створили, людиноненависницькі «теорії» та «ідеї», які вони поширюють з метою здійснення давно задуманих злочинів проти миру і людства…» Ці слова радянського злочинця і ката прокурора Руденка стосовно німецьких катів повністю стосуються і держави, яку побудував диктатор Володимир Путін. Путін зробив російську державу знаряддям своїх жахливих злочинів.

Тоді світ думав, що повністю відрефлексував жахи Другої світової війни, назвавши посібників гітлера злочинцями. Але цього було недостатньо. Комуністичний режим був таким самим злочинцем. Більшовики також використовували державу як знаряддя своїх злочинів проти українців, улаштувавши кілька голодоморів, убивши цвіт української інтелігенції. Нині слабкість Заходу в минулому обернулася новою війною, в якій путін, наступник більшовиків, використовує державу як знаряддя злочинів не лише проти своїх громадян, а й проти України та всього європейського континенту.

Отже, європейські й американські політики мають виявити своє лідерство та ухвалити рішення про вступ України до НАТО і Європейського Союзу. Захід має допомагати Україні до перемоги над російськими окупантами. Злочинний режим путіна має бути названий терористичним, а росія – спонсором тероризму. Це історична місія таких політиків. Тільки так стабільність і благополуччя можуть бути досягнуті в усьому світі.

 

 This article was prepared in co-authorship with the Austrian politician, head of the friendship group with Ukraine Gunther FehlingerYesterday, the US Secretary of State Antony Blinken, in response to Republican Senator Lindsey Graham's remark that Russia has not yet been recognised as a state sponsor of terrorism, unexpectedly threw out the phrase: «Never say never.» Blinkin's position was quickly picked up by the US media, which began to reproduce it as a kind of message from Washington to Moscow with an offer to sit down at the negotiating table. This message is a fair reaction of the USA to the escalation of rhetoric that is constantly heard from Moscow. Despite the increase in the amount of Western military aid and the confident advancement of the Armed Forces of Ukraine in the direction of deoccupation of territories temporarily seized by the Kremlin, Russia, as before, believes that the 'point of no return' has not yet been passed.

Various representatives of the West also cultivate this opinion in the mind of Russian dictator Vladimir Putin, in particular, Hungary blocked the allocation of the seventh tranche of 500 million euros from the European Peace Fund to Ukraine for the purchase of necessary weapons. We will remind that Hungary is a member of NATO and the European Union. The special position of Hungary and personally of Prime Minister Viktor Orbán calls into question the future of the Euro-Atlantic space and creates an illusion in the head of the Russian dictator that everything can get better, the main thing is just to demonstrate a long-term political will to resist. Thus, by not supporting aid to Ukraine, Viktor Orban is dooming our country to new Russian terrorist attacks and loss of life.

In this situation, there is only one possibility to stop the lawlessness that is taking place and to restore the operation of international law. At the upcoming July summit in Vilnius, Ukraine should receive a clear prospect of joining NATO and the EU. Only the integration of Ukraine into the above-mentioned international organizations will forever remove the problem of the Russian threat.

In a recent essay in The Washington Post, columnist Leon Aron concluded that Putin has two ways to end this unwinnable and intractable war, and one of them is to «continue until Ukraine is bled to death» hoping that the West will get tired of Ukraine. One cannot agree with Thomas Friedman's thesis that Putin is the most dangerous fool in the world. Putin really wants us to think so. In fact, Vladimir Putin is just a fool. And like every fool,  he is the most dangerous in the world. But the reaction to the actions of this fool depends only on the world. Now more than ever, we need to remember that we are all in the same boat. Russian aggression against Ukraine is not a clarification of relations between two neighbours, it is an act of political terror by one state against the entire international system.

During the Nuremberg trial, Soviet prosecutor Rudenko made the following speech: «Gentlemen, judges! For the first time in the history of mankind, justice is faced with crimes of such a scale that caused such grave consequences. For the first time, criminals who took over the entire state and made the state itself an instrument of their terrible crimes appeared before the court. For the first time, in the person of the defendants, we judge not only themselves, but also the criminal institutions that they created, the misanthropic «theories» and «ideas» that they spread with the aim of committing long-planned crimes against peace and humanity…» These words of the Soviet criminal in relation to Nazi executioners fully apply to the state built by the dictator Vladimir Putin. Putin has made the Russian state a tool of his terrible crimes.

At that time, the world was confident that it had completely reflected the horrors of the Second World War, calling Hitler's henchmen criminals. But this was not enough. The communist regime was criminal as well. The Bolsheviks also used the state as an instrument of their crimes against Ukrainians, staging several famines, killing the blossoming of the Ukrainian intelligentsia. Now the weakness of the West in the past has led to a new war, in which Putin, the successor of the Bolsheviks, uses the state as an instrument of crimes not only against his own citizens, but also against Ukraine and the entire European continent.

Therefore, European and American politicians should show their leadership and adopt positive decision on Ukraine's accession to NATO and the European Union. The West should help Ukraine to defeat Russian invaders. Putin's criminal regime should be called terrorist, and Russia should be treated as a sponsor of terrorism. This is the historical mission of such politicians. Only in this way, stability and well-being can be achieved throughout the world.

 

 

 


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователяоцет
оцет 18 мая 2023, 07:00     -2      
Що спонукає країни створювати військово-політичні союзи, чи приєднуватись до існуючих?
Страх перед зовнішньою загрозою.
Зараз склалась дивна ситуація, НАТО каже Україні: приєднаємо, коли зникне зовнішня загроза.
Але тоді ні Україна, ні взагалі хто-небудь не матиме потреби в НАТО.
   Відповісти    
Николай Подоплелов
И тогда Ким не возьмет НАТО в Николаевскую тероборону.
   Відповісти    
dolento
dolento 19 мая 2023, 12:49     0      
Цими днями високі предствники Заходу заявили, що будуть розглядати запрошення України до НАТО після премоги!
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:
Думська в Viber


Ми використовуємо cookies    Ok    ×